چاپ        ارسال به دوست

برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

معاون آموزش مدرسه علمیه الزهراء علیهاالسلام برنامه امتحانات وبرنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را اعلام کرد واظهار داشت طلاب گرامی براساس جدول زمانبندی انتخاب واحد، برنامه امتحانات و برنامه هفتگی دوره پاره وقت وتمام در موعد مقرربا رعایت عدم تداخل واحد درسی و امتحانات نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

برنامه هفتگی نیم سال دوم سال تحصیلی97-96

شنبه

ساعت

اول

دوم

کلاس

ساعت استراحت 9.45-9.30

سوم

چهارم

کلاس

11.15-12.15

ساعت نماز 12.45-12.15

پنجم

ششم

کلاس

پایه تحصیلی

8-9.30

9.45-11.15

12.45-14.15

12.45-13.35

13.45-14.30

اول تمام وقت

ترجمه و مفاهیم قرآن

حبیبه

انسان شناسی

حبیبه

مباحثه

بینش مطهر

حبیبه

خانم طاهری

خانم اشراقی

احکام عمومی

سیره نبوی ( خانم اسماعیلی )

دوم تمام وقت

بینش مطهر

سیده النساء

تجوید

مباحثه

تحقیق 1

تربیت و رشد اسلامی

خانم عبدالمحدی

منطق 1

خانم محرمی

رکن الهدی

دوم پاره وقت

بینش مطهر

علیمه

علوم قرآن

علیمه

تجوید

نحو پیشرفته 1

مباحثه

علیمه

تربیت و رشد اسلامی ( خانم اسماعیلی)

خانم طاهری

خانم عبدالمحدی

خانم جدی

نحو پیشرفته1

سوم تمام وقت

عقاید استدلالی 1

سیده النساء

اصول فقه 1

سلیمه

مباحثه

عقاید استدلالی 1

نحو عالی 2

سیده النساء

خانم اشراقی

خانم بلخاری

عقاید 1

خانم اشراقی

خانم جدی

سلیمه

سوم پاره وقت

عقاید استدلالی 1

سیده النساء

بینش مطهر

سیده النساء

مباحثه

عقاید استدلالی 1

تحقیق 1

سیده النساء

خانم اشراقی

تربیت و رشد اسلامی

عقاید 1

خانم اشراقی

خانم محرمی

رکن الهدی

چهارم تمام وقت

اصول فقه 3

شهیده

نحو عالی 4

شهیده

مباحثه

تفسیر موضوعی

شهیده

خانم بلخاری

خانم جدی

نحو عالی 4

خانم طاهری

پنجم پاره وقت

مباحثه

پژوهش

روان شناسی تربیتی

رکن الهدی

مباحثه

تفسیر موضوعی

شهیده

فقه استدلالی 1

مهارت نگارش

رکن الهدی

خانم ملکی

اصول 4

خانم طاهری

ششم و هفتم پاره وقت

آشنایی با فرق و مذاهب

سلیمه

روان شناسی تربیتی

رکن الهدی

مباحثه

فقه استدلالی 4

ام ابیها

خانم محسنی

خانم ملکی

فقه 4

خانم بلخاری

یکشنبه

ساعت

اول

دوم

کلاس

ساعت استراحت 9.45-9.30

سوم

چهارم

کلاس

11.35-12.15

ساعت نماز 12.45-12.15

پنجم

ششم

کلاس

پایه تحصیلی

8-9.30

9.45-11.15

12.45-14.15

9.45-10.35

10.45-11.35

12.45-13.35

13.45-14.30

اول تمام وقت

پژوهش

مباحثه

حبیبه

احکام عمومی

اخلاق 2

حبیبه

مباحثه

احکام عمومی

حبیبه

اخلاق و روش مطالعه

صرف 2

خانم یعقوبی

خانم مهانیان

حبیبه

نحو 1

خانم یعقوبی

اول پاره وقت

احکام عمومی

رکن الهدی

مباحثه

احکام عمومی

مباحثه

علوم قرآن

رکن الهدی

خانم یعقوبی

صرف 2

خانم یعقوبی

رکن الهدی

احکام عمومی

خانم طاهری

دوم تمام وقت

روش تدریس

شهیده

مباحثه

پژوهش

مباحثه

آشنایی با نهج البلاغه

شهیده

خانم مهانیان

نحو پیشرفته 2

روش یادگیری و منبع شناسی

شهیده

منطق 1

خانم شادمهر

سوم تمام وقت

مباحثه

تفسیر ترتیبی 1

سیده النساء

مباحثه

مباحثه

اخلاق 6

عقاید استدلالی 1

خانم شادمهر

نحو عالی 2

منطق 3

خانم مهانیان

سیده النساء

چهارم تمام وقت

فلسفه 1

علیمه

اصول فقه 3

علیمه

مباحثه

اخلاق 7

نحو عالی 4

علیمه

خانم زندیه

خانم بلخاری

فلسفه 1

خانم مهانیان

مباحثه

ششم و هفتم پاره وقت

فقه استدلالی 4

سلیمه

اخلاق 8

زن در اسلام 1

سلیمه

مباحثه

زن در اسلام 1

بینش مطهر

سلیمه

خانم بلخاری

خانم مهانیان

خانم زندیه

سلیمه

فقه 4

خانم زندیه

اسلام و توسعه

سلیمه

دو شنبه

ساعت

اول

دوم

کلاس

ساعت استراحت 9.45-9.30

سوم

چهارم

کلاس

شرح زیارت جامعه 12.20-11.30

ساعت نماز 12.45-12.20

پنجم

ششم

کلاس

پایه تحصیلی

8-9.30

9.45-11.15

12.45-14.15

12.45-13.35

13.45-14.30

اول تمام وقت

صرف 2

حبیبه

تجوید

حبیبه

نحو 1

حبیبه

خانم رستمی

میر غفوریان

خانم رستمی

اول پاره وقت

تجوید

رکن الهدی

صرف 2

رکن الهدی

بینش مطهر

رکن الهدی

میر غفوریان

خانم رستمی

سیره نبوی ( خانم احمدیان )

دوم تمام وقت

تجزیه و ترکیب 1

سیده النساء

نحو پیشرفته 2

سیده النساء

منطق 1

نحو پیشرفته2

سیده النساء

خانم صادقی

خانم جان نثار

خانم رضایتی

خانم جان نثار

سیده النساء

دوم پاره وقت

مباحثه

نحو پیشرفته 1

شهیده

تحقیق 1

پژوهش

شهیده

نحو پیشرفته1

خانم جدی

خانم محرمی

روش یادگیری و منبع شناسی

شهیده

سوم تمام وقت

نحو عالی 2

علیمه

منطق 3

علیمه

روش تدریس قرآن

تحقیق2

فاضله

خانم جدی

خانم رضایتی

خانم میرغفوریان

خانم محرمی

فاضله

سوم پاره وقت

تجزیه و ترکیب 1

سیده النساء

نحو پیشرفته 2

سیده النساء

منطق 1

نحو پیشرفته2

سیده النساء

خانم صادقی

خانم جان نثار

خانم رضایتی

خانم جان نثار

سیده النساء

چهارم تمام وقت

فقه استدلالی 2

شهیده

آشنایی با علوم بلاغی 2

ام ابیها

نحو عالی 4

مباحثه

علیمه

خانم توکلی

خانم صادقی

خانم جدی

اصول فقه 3

پنجم پاره وقت

اصول فقه 4

ام ابیها

آشنایی با علوم بلاغی 2

ام ابیها

فقه استدلالی 1

ام ابیها

خانم رضایتی

خانم صادقی

خانم توکلی

ششم و هفتم پاره وقت

عربی معاصر 2

سلیمه

تفسیر ترتیبی 3

سلیمه

حفظ قرآن 2

حبیبه

تفسیر ترتیبی 3

پژوهش

سلیمه

خانم جان نثار

خانم شادمهر

خانم

میر غفوریان

خانم شادمهر

مهارت نگارش

سلیمه

سه شنبه

ساعت

اول

دوم

کلاس

ساعت استراحت 10-9.50

سوم

چهارم

کلاس

11.30-12.15

ساعت نماز 12.45-12.15

پنجم

ششم

کلاس

پایه تحصیلی

8-9.30

10-11.30

12.45-14.15

8-8.50

9-9.50

12.45-13.35

13.45-14.30

اول تمام وقت

صرف 2

روش تحقیق

شهیده

نحو 1

شهیده

مباحثه

تاریخ اسلام 2

شهیده

خانم رستمی

خانم

ایزد دوست

شهیده

خانم رستمی

صرف 2

خانم ایزد دوست

اول پاره وقت

روش تحقیق

صرف 2

رکن الهدی

تاریخ اسلام 2

رکن الهدی

مباحثه

پژوهش

اخلاق 2

رکن الهدی

خانم

ایزد دوست

خانم رستمی

رکن الهدی

خانم ایزد دوست

احکام عمومی

اخلاق وروش مطالعه

خانم زرشناس

رکن الهدی

دوم پاره وقت

قانون اساسی

علیمه

مباحث تربیتی خانواده

علیمه

مباحثه

اخلاق 4

علیمه

خانم امینی

خانم زرشناس

نحو پیشرفته 1

خانم زرشناس

پنجم پاره وقت

مباحثه

نظام سیاسی

حبیبه

اصول فقه 4

خانم امینی

چهار شنبه

ساعت

اول

دوم

کلاس

ساعت استراحت 10-9.50

سوم

چهارم

کلاس

11.30-12.15

ساعت نماز 12.45-12.15

پنجم

ششم

کلاس

پایه تحصیلی

8-9.30

10-11.30

12.45-14.15

8-8.50

9-9.50

12.45-13.35

13.45-14.30

دوم تمام وقت

اخلاق 4

مباحثه

حبیبه

منطق 1

سیده النساء

مباحثه

تاریخ تشیع

حبیبه

خانم کربلایی

منطق 1

خانم رضایتی

نحو پیشرفته 2

خانم زندیه

سوم تمام وقت

بینش مطهر

شهیده

روش سخنرانی 2

شهیده

مباحثه

منطق3

مباحثه

شهیده

تربیت و رشد اسلامی( خانم گلیار)

خانم کربلایی

منطق 3

خانم رضایتی

نحو عالی 2

سوم پاره وقت

مباحثه

اخلاق 6

منطق 1

سیده النساء

مباحثه

روش سخنرانی 2

علیمه

عقاید استدلالی 1

خانم کربلایی

سلیمه

خانم رضایتی

نحو پیشرفته 1

خانم کربلایی

چهارم تمام وقت

فلسفه 1

رکن الهدی

بینش مطهر

حبیبه

مباحثه

فقه استدلالی 2

مباحثه

سلیمه

خانم زندیه

تربیت و رشد اسلامی ( خانم گلیار )

فقه 2

خانم توکلی

نحو عالی 4

پنجم پاره وقت

اصول فقه 4

سیده النساء

فقه استدلالی 1

رکن الهدی

مباحثه

بینش مطهر( خانم گلیار )

رکن الهدی

خانم رضایتی

خانم توکلی

فقه استدلالی 1

اسلام و توسعهجدول زمان بندی امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96

کلیه امتحانات راس ساعت 9صبح برگزار می گردد .

اول تمام وقت

اول پاره وقت

دوم تمام وقت

دوم پاره وقت

سوم تمام وقت

سوم پاره وقت

چهارم تمام وقت

پنجم پاره وقت

ششم پاره وقت

دوشنبه

97/3/21

تجوید

تجوید

روش تدریس

*

*

*

*

*

*

چهارشنبه 97/3/23

اخلاق2

اخلاق2

اخلاق4

اخلاق4

اخلاق6

اخلاق6

اخلاق7

نظام سیاسی

اخلاق 8

دوشنبه

97/3/28

نحو 1

*

نحو پیشرفته 2

نحو پیشرفته 1

نحو عالی2

نحو پیشرفته 2

نحو عالی4

*

عربی معاصر2

پنجشنبه

97/3/31

صرف 2

صرف 2

*

تاریخ معاصر

عقاید1

عقاید 1

فقه استدلالی 2

فقه استدلالی1

فقه استدلالی4

یکشنبه

97/4/3

احکام عمومی 2

احکام عمومی 2

منطق 1

قانون اساسی

اصول فقه1

منطق1

اصول فقه3

اصول فقه4

فرق ومذاهب

سه شنبه

97/4/5

ترجمه مفاهیم 1

علوم قرآنی

تجزیه و ترکیب 1

علوم قرآنی

منطق3

تجزیه و ترکیب1

فلسفه1

*

زن در اسلام 1

پنجشنبه

97/4/7

تاریخ اسلام 2

تاریخ اسلام 2

تاریخ تشیع

مباحث تربیتی

تفسیر1

*

علوم بلاغی 2

علوم بلاغی 2

تفسیر ترتیبی 3

شنبه

97/4/9

انسان شناسی

*

نهج البلاغه

*

روش تدریس قرآن

*

تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی

دوشنبه

97/4/11

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

بینش مطهر

سه شنبه

97/4/12

روش تحقیق1

روش تحقیق1


١٦:٤٢ - سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦    /    شماره : ١٨٩    /    تعداد نمایش : ٤٢٧خروج
آمار بازدید

  • بازدید این صفحه : 66950

  • بازدید امروز : 131

  • کل بازدید : 258580

  • بازدیدکنندگان آنلاين : 7

اطلاعات تماس

  • آدرس: خیابان کوی نصر(گیشای سابق)-نبش فاضل شرقی-پلاک 19

  • تلفن: 88241491-88240932

  • نمابر: 88484803

صفحه اصلی|درباره ما|تماس با ما

.تمامی حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام می باشد